جشن بزرگ عید غدیر

جشن بزرگ عید غدیر
عنوان دریافت
سید محمد موسوی ساقی شبیه ساقیه کوثر نیامده مدح1
حاج مسعود پیرایش کام و دهن از نام علی یافت هلاوت مدح2
سید محمد موسوی چنین میبیند آنکه در نجف اهل نظر باشد مدح3
حاج مسعود پیرایش پر کن به حرم معرکه گیری هارا رجز1
سید محمد موسوی شک نکن در جگر و غیرت ایرانی ها رجز2
حاج مسعود پیرایش بی بی سعادت بده - اذن شهادت بده شور1 (مدافعان حرم)
حاج مسعود پیرایش آسمونا ستاره میریزن رو سرتو شور2
حاج مسعود پیرایش آسمونا ستاره میریزن رو سرتو متن
حاج مسعود پیرایش عالی علی اعلی علی-جزر و مد دریا علی شور3
حاج مسعود پیرایش عالی علی اعلی علی-جزر و مد دریا علی متن
حاج مسعود پیرایش شبائیکه غرق دیونگی میشم شور4
سید محمد موسوی قسم به هرچی عشق تو دنیاست سرود2
سید محمد موسوی میگم علی نامسلمون میشه مومن سرود3