متن دودمه شب سوم محرم الحرام ۱۴۳۸

دلم سوخت
اینم قسمت و بخت بابا
یتیمی چقد سخته بابا ۲

پاهام شد ترک ترک
به زخمم زدن نمک
عموجون بیا کمک ۲

دویدم
من از ترس سیلی دویدم
با این روی نیلی دویدم۲
منم یاورت شدم
فدای سرت شدم
مثه مادرت شدم ۲

متن دودمه شب سوم محرم الحرام ۱۴۳۸