متن دودمه شب ششم محرم الحرام ۱۴۳۸

با قاسم
خیال نبرد اشتباهه
آخه یک تنه یک سپاهه ۲

عجب پهلوانیه
یه عشق جهانیه
ابالفضل ثانیه ۲

نبینم
تنت زخمی تیر و تیغه
شکاف سرتو عمیقه ۲

شدی مثل مرتضی
زمین خوردی بی هوا
تو بارون نیزه ها ۲

متن دودمه شب ششم محرم الحرام ۱۴۳۸