متن دودمه شب پنجم محرم الحرام ۱۴۳۸

خدایا
چقدر نیزه و تیر آوردن
عمومو غریب گیر آوردن ۲

رسیدم بالا سرت
پر از تیر پیکرت
شدم یار آخرت ۲

به زحمت
کشید دستو از دست زینب
انا بن الحسن داره بر لب ۲

نرو دلبر حسن
گل پرپر حسن
علی اصغر حسن ۲

متن دودمه شب پنجم محرم الحرام ۱۴۳۸