متن دودمه شب چهارم محرم الحرام ۱۴۳۸

بذار تا
بریم میدون و محترم شیم
شهید دفاع از حرم شیم (۲)

می ریم ما به این امید
که باشی تو رو سفید
بشی مادر شهید(۲)

درسته
کوچیکیم ولی بچه شیریم
تقاص علیتو می گیریم(۲)

اَلا یا سِبطَ النَبی
فَداءٌ لکَ اََبی
نَحنُ جیشُ الزَینَبی(۲)

متن دودمه شب چهارم محرم الحرام ۱۴۳۸