متن سرود ۲ – از دشمن ابتر نمیترسیم

از دشمن ابتر نمیترسیم

دور سر مولا میگردیم

اهل برائتیم و لعنیم

 

بر آل یهود لعنت

بیش باد

بر آل سعود لعنت

بیش باد

 

 

بیشمار بیشمار…لعنت به دشمنا

بیشار بیشمار…مرگ بر منافقا

بیشمار بیشمار…لعنت بر آمریکا

 

با ذکر علی خونه آبادیم

ما بنده ی عشقیم و آزادیم

ایام نه ربیعِ دلشادیم

 

بر آل علی رحمت

بیش باد

با ذکر جلی، رحمت

بیش باد

 

ببشمار بیشمار…صلوات بر نبی

بیشمار بیشمار…صلوات بر وصی

بیشمار بیشمار…صلوات بر علی

متن سرود ۲ – از دشمن ابتر نمیترسیم