متن روضه – با اینکه با گناه کنم تا به راحتی راهم دهی مرا

با اینکه با گناه کنم تا به راحتی
راهم دهی مرا تو در اینجا به راحتی
نزد شما که جای من روسیاه نیست
اما نظر کنی به سوی ما به راحتی
آقای من صریح بگویم، به هیأتت
حس می کنم حضور شما را به راحتی
با مثل من، کسی ننشیند مگر خودت
لبخند می زنی به من آقا به راحتی
لطف تو گرچه از سر من هم زیاد هست
از من دریغ کِی کنی آن را به راحتی
با اینکه جز جفا تو ندیدی ز دست من
ترک وفا نمی کنی اما به راحتی
هر گاه نامه ی عملم می رسد به تو
پرهیز می کنی ز تماشا به راحتی
آنقدر احترام گذاری به نوکرت
تا شهره اش کنی به دو دنیا به راحتی
قدر تو را اگرچه ندانسته هیچ کس
منت گذاشتی سر ماها به راحتی
ما جای اینکه با دل تو همرهی کنیم
تو همرهی کنی به دل ما به راحتی
ما را گَهی به همره خود کربلا ببر
همدل شویم با تو در آنجا به راحتی
اذن جهاد و اذن شهادت به دست توست
تا جان دهیم در ره مولا به راحتی
این روضه های جد غریبت، بهشت ماست
جنّت همیشه هست مهیا به راحتی

متن روضه – با اینکه با گناه کنم تا به راحتی راهم دهی مرا