متن مدح ۲ – بنده ی کردگار یاحیدر

بنده ی کردگار یاحیدر

تا ابد استوار یا حیدر

صاحب ذوالفقاریا حیدر

مرد دلدل سوار یا حیدر

_علوی زاده ام خداراشکر

سرخوش از باده ام خداراشکر

 

همسر باوقار زهرا تو

سبب هر خروش دریا تو

رزق جنبندگان فقط باتو

حضرت حق خدا بود یا تو؟

_حب حیدر خداپرستم کرد

فارغ ازهرچه بود وهستم کرد

 

از نجف گفتم و دلم لرزید

طعنه زدگنبد توبرخورشید

حب وایمان تو بود توحید

نورحیدر به قلب من تابید

_معدن رحمت خدایی تو

با غریبه هم آشنایی تو

 

تو امان داده ای سلیمان را

به تن مرده داده ای جان را

جلوه دادی تمام قرآن را

تو نمک داده ای نمکدان را

_علت قطره های بارانی

پای تو جان دهم به آسانی

 

بی علی پستم و حقیرم من

مثله زندانیِ اسیرم من

بی علی خشکم وکویرم من

نوکر زار و سربه زیرم من

_با علی بندگی صفا دارد

مثل آقای ما کجا دارد

 

اگرم بنده ای گنهکارم

و به دام بلا گرفتارم

شرف از نام مرتضی دارم

به علی تا ابد بدهکارم

_به تو و نوکران تو رحمت

تا همیشه به دشمنت لعنت

متن مدح ۲ – بنده ی کردگار یاحیدر