مراسم آغاز امامت صاحب الزمان (عج)

مراسم آغاز امامت صاحب الزمان (عج)
عنوان دریافت
حجت الایلام والمسلمین بهجتی سخنرانی
مصطفی ذلفی قرآن
حاج مسعود پیرایش ای مظهر رحمت و عطا و برکات مدح1
حاج مسعود پیرایش بنده ی کردگار یاحیدر مدح2
حاج مسعود پیرایش بنده ی کردگار یاحیدر متن
حاج مسعود پیرایش شب و روزای بی کسی سرود1
حاج مسعود پیرایش از دشمن ابتر نمی ترسیم سرود2
حاج مسعود پیرایش از دشمن ابتر نمی ترسیم متن