مراسم سیاه پوشان محرم

مراسم سیاه پوشان محرم
عنوان دریافت
آیت الله قرهی سخنرانی
حاج مسعود پیرایش روضه
حاج مسعود پیرایش شکر حق دوباره - گریه کن هاتو دیدم زمینه
حاج مسعود پیرایش شکر حق دوباره - گریه کن هاتو دیدم متن
حاج مسعود پیرایش یا ابی عبدالله - یابن الزهراء تک
حاج مسعود پیرایش یا ابی عبدالله - یابن الزهراء متن
حاج مسعود پیرایش سلسله ی موی دوست - حلقه ی دام بلاست شور1
حاج مسعود پیرایش قیامت خلقه - به دور تو حلقه -زدیم توی این ماه شور2
حاج مسعود پیرایش قیامت خلقه - به دور تو حلقه -زدیم توی این ماه متن