مراسم هفتگی ۹۵/۳/۷ – مناجات

دور کرد از من ترا وعده وعید یار بد
بد ضررکردم که دل دادم به یک دلدار بد

درد دارم می‌کشم اما به سختی آمدم
زود درمان میشود در این مطب بیمار بد

فکر من هرجا بخواهی رفته الا پیش تو
“ان بعض الظن اثم” ، ای وای از افکار بد

تو که هستی آنکه با این بنده بد، خوب بود
من که هستم آنکه دارد با خدا رفتار بد

یخ فروشی ورشکسته آمده معطل نکن
هستی من را بخر، آوردم اینجا بار بد

بیشتر داری هوایم را خودت وقت گناه
زود می بخشی مرا حتی به استغفار بد

میکنی تبدیل احسن سیئاتم را چرا؟
من ندارم پیش تو چیزی بجز آمار بد

اعتبار نوکری دادی به من پیش حسین
آبروی صاحبم را برده ام با کار بد

من گره هایم به دست دخترش وامیشود
آنکه مانده بر سر و رویش فقط آثار بد

مراسم هفتگی ۹۵/۳/۷ – مناجات