جشن میلاد حضت زینب (سلام الله علیها)

جشن میلاد حضت زینب (سلام الله علیها)
عنوان دریافت
حضرت آیت توکل سخنرانی
حاج علیرضا مرادی صبا اگر گذری افتدت به کشور ما مدح
حاج مسعود پیرایش بنویسید خداوند مدح
حاج مسعود پیرایش هرکه باشد در مکتب علی سرود