از دشمن ابتر نمیترسیم

متن سرود ۲ – از دشمن ابتر نمیترسیم

متن سرود ۲ – از دشمن ابتر نمیترسیم

از دشمن ابتر نمیترسیم دور سر مولا میگردیم اهل برائتیم و لعنیم   بر آل یهود لعنت بیش باد بر آل سعود لعنت بیش باد     بیشمار بیشمار…لعنت به دشمنا بیشار بیشمار…مرگ بر منافقا بیشمار بیشمار…لعنت بر آمریکا