کلیپ ” زمینه ” خبر داری داداش،بی تو کجا رفتم شام بلا رفتم