کلیپ ” شور ” خاطــــره دارم از زیـــــارتی که رفتم