کلیپ ” شور ” من به دنیانمیدم این لحظات و دقایق رو…